Kommunens skattesatser 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

Kommunfullmäktige beslutade 13.11.2023 att fastställa inkomstskattesatsen till 9,00 % för år 2024. 

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2024: 

Fastighetsskatteprocenter

2024

Allmän fastighetsskatteprocent, byggnader 0,93
Allmän fastighetsskatteprocent, mark 1,30
Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
Övriga bostadsbyggnader 1,15
Obebyggda byggplatser       -
Allmännyttiga samfund 0,00
Kraftverk 3,10